Nordnet Blogi

Fortumissa merkittävää arvopotentiaalia

Perinteisesti tylsänä ja vakaana valtionyhtiönä pidetyssä Fortumissa on viime aikoina tapahtunut paljon erityisen mielenkiintoisia käänteitä. Tällaisia ovat etenkin sähkönsiirtoliiketoimintojen myynti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä peräti 9,3 miljardilla eurolla ja TGC-1:n vesivoimaomistusten kasvattamissuunnitelmien eteneminen Venäjällä. Näiden lisäksi on tietysti vielä surullisen kuuluisa Fennovoima-episodi, joka on saanut lähes kaiken Fortumiin liittyvän mediahuomion, vaikka tähän liittyvien operaatioiden merkitys Fortumin liiketoiminnalle on edellä mainittuja huomattavasti pienempi. Yhtiön päivitetty ydin- ja vesivoiman tuotantoon keskittyvä strategia tarjoaa entistä paremmat kasvunäkymät sekä edellytykset pääoman tuottoasteiden nostoon hintasäännellystä sähkönjakeluliiketoiminasta luopumisen myötä. Strategian toimeenpanoa vauhdittaa huomattavan suuri käteiskassa sekä uutena toimitusjohtajana aloittava Konecranesissa aiemmin kykynsä näyttänyt Pekka Lundmark. Eikä tässä vielä kaikki! Myös Fortumin osakekurssi on lasketellut viime viikkojen aikana houkuttelevan tuntuiselle tasolle. Sijoittajan näkökulmasta en voisi toivoa kovin paljon otollisempaa lähtökohtaa merkittävien lisäsijoitusten tekemiselle tähän yhteen salkkuni vahvimmista tukipilareista.

Mahdollisuuksien kääntöpuolella on tietysti aina myös riskejä. Fortumin kohdalla nämä kulminoituvat sähkön hintakehitykseen sekä Venäjä-liiketoimintoihin liittyviin uhkakuviin. Moni sijoittaja ilmeisesti myös pelkää johdon hassaavan kassassa makaavan käteisen heikosti tuottaviin investointeihin, mikä voi olla yksi selitys nähdylle kurssilaskulle. Tässä kirjoituksessa tarkastelen Fortumin mahdollisuuksia ja esitän perustelut sille miksi itse näen yhtiössä tällä hetkellä riskeistäkin huolimatta merkittävää arvopotentiaalia, jonka uskon purkautuvan ennemmin tai myöhemmin.

Jaan Fortumin arvopotentiaalin lähteet kahteen luokkaan: kannattavuuspotentiaaliin ja tasepotentiaaliin. Tarkastellaan kumpaakin näistä seuraavaksi erikseen.

 

Kannattavuuspotentiaali

Fortum on kärsinyt tämän vuoden, ja erityisesti Q2:n, aikana harvinaisen matalista sähkön hinnoista poikkeuksellisen kovasateisista säistä ja alhaisesta öljyn hinnasta johtuen. Tämä näkyy suoraan normaalia heikompana liikevaihtona ja laskeneina marginaaleina. Lienee selvää, että sähkön hinta tulee ennemmin tai myöhemmin nousemaan pidemmän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Tämä taso on selvästi nykyistä korkeampi, vaikka hintakehityksen yleistrendi osoittaisi hieman alaviistoon, kuten useiden markkinatutkimuslaitosten ennusteet indikoivat.

Fortumin pohjoismainen tukkumyyntihinta oli Q1:llä 37,7 EUR/MWh ja Q2:lla vain 31,1 EUR/MWh (vastaavat spot-hinnat 28,1 EUR/MWh ja 20,7 EUR/MWh), kun ne edellisvuosina ovat yltäneet yli 40 EUR/MWh tasolle. Esimerkiksi 35 EUR/MWh myyntihinnalla, joka lienee lähellä markkinoiden ennustetta tälle vuodelle, Power and Technology -divisioona tekee noin 1,9 miljardin euron liikevaihtoa (pohjoismainen myyntivolyymi noin 48 TWh, jonka päälle jonkin verran muuta myyntiä). Viime vuosien mukaisilla noin 1,3 miljardin euron kustannuksilla (sisältäen poistot) liikevoitoksi tulee noin 32 %. Tukkumyyntihinnan kohoaminen takaisin edellisvuosien tasolle (40 EUR/MWh) nostaisi Power and Technologyn liikevaihdon 2,1 miljardiin (kasvu 10 %) ja marginaalin 40 prosenttiin. Konsernitasolla tämä tarkoittaisi 4,0 miljardin euron liikevaihtoa (alemmilla hinnoilla 3,8 miljardia) ja 27 % liikevoittomarginaalia (alemmilla hinnoilla 23 %), kun muut tekijät pidetään muuttumattomina.

Fortumin perusskenaarion (nykyistä hinnoittelua tukeva skenaario) ja potentiaalisen skenaarion absoluuttiset liikevoitot on nähtävissä taulukossa 1.

 

Fortumin kannattavuusskenaariot

Taulukko 1. Fortumin kannattavuusskenaariot.

 

Koska Fortumin kassa on tällä hetkellä ”ylisuuri”, kannattaa yhtiötä tarkastella liiketoiminnan (ei oman pääoman) näkökulmasta (sivuhuomiona mainittakoon, että osa analyytikoista käyttää tässäkin tilanteessa P/E-lukua Fortumia analysoidessaan, mikä tietysti johtaa täysin metsään meneviin johtopäätöksiin). Fortumin liiketoiminta hinnoitellaan tätä kirjoittaessani 11,9 miljardiin euroon (oman pääoman markkina-arvo 13,7 miljardia plus nettovelka -1,8 miljardia), jolloin markkinoiden tämän hetken odotuksia vastaavassa perusskenaariossa EV/EBIT-kerroin (yrityksen liiketoiminnan arvon suhde liikevoittoon) on 13,6, mikä vastaa hyvin myös historiallista keskiarvoa. Arvostustason pysyessä ennallaan Fortumin liiketoiminnan arvo on potentiaalisessa skenaariossa 14,7 miljardia (13,6 x 1080). Eli jos tämän vuoden sähkön hintoja voidaan pitää poikkeustapauksena ja Fortum saa sähköstään jatkossa keskimäärin viime vuosien mukaista hintaa, Fortumin liiketoiminta olisi 2,8 miljardia aliarvostettu. On hyvin mahdollista ettei hinta enää palaa pidemmälläkään aikavälillä aivan totutulle tasolle, mutta hintojen ”palautuminen” edes 50 prosenttisesti tarkoittaisi lähes puolentoista miljardin aliarvostusta.

 

Fortumin liiketoiminnan arvo ja kannattavuuspotentiaali

Taulukko 2. Fortumin kannattavuuspotentiaali ja liiketoiminnan arvo (EV) eri skenaarioissa.

 

Tasepotentiaali

Vaikka edellä kuvatun mukaisesti Fortumin kannattavuuspotentiaalikin on varsin houkutteleva, yhtiön sijoituscase perustuu tällä hetkellä ennen kaikkea tasepotentiaaliin. Sen purkautuminen voi tapahtua useilla eri tavoilla, mutta ihanteellisimmassa tilanteessa tulemme näkemään tuottavia investointeja, joihin osakekurssi viimeistään reagoi.

Fortumilla on käteistä tällä hetkellä noin 8,6 miljardia euroa. Liiketoiminnan pyörittämiseen se tarvinnee, sanotaan nyt turvamarginaali huomioiden esimerkiksi miljardin kassan, joten 7,6 miljardia voidaan investoida.  Ihanteellisessa skenaariossa Fortum kykenee investoimaan tämän summan strategisissa tavoitteissaan ilmoittamalla 12 % tuotolla. Jos investointikohteen liikevoittomarginaalin oletetaan olevan Power and Technology -divisioonan nykymarginaalin mukainen (32 %) ja kohde tuottaa pääomalle verojen jälkeen tuon mainitun 12 %, sen vuotuinen liikevaihto on 3,6 miljardia ja liikevoitto 1,1 miljardia euroa (verojen jälkeen 0,9 miljardia). Tällöin Fortumin uudeksi kokonaisliikevaihdoksi muodostuu nykyisen liiketoiminnan tuottaman liikevaihdon (3,8 miljardia) ja uuden investoinnin liikevaihdon (3,6 miljardia) summana 7,4 miljardia euroa. Uusi liikevoitto on vastaavasti 2,0 miljardia euroa (0,9 + 1,1).

 

Fortumin perusskenaario ja potentiaalinen skenaario

Taulukko 3. Fortumin perusskenaario ja potentiaalinen investointi-skenaario.

 

Ellei arvostustaso muutu nykyisestä (EV/EBIT 13,6), yrityksen liiketoiminnan arvo on tällöin 27,5 miljardia euroa.

 

Fortumin liiketoiminnnan arvo perusskenaariossa ja potentiaalisessa investointiskenaariossa.

Taulukko 4. Fortumin liiketoiminnan arvo perusskenaariossa ja potentiaalisessa investointi-skenaariossa.

 

Tällaisen investointiskenaarion laatijan on syytä lopuksi vielä tarkistaa, onko tämän suuruusluokan investoinnin toteuttaminen mahdollista huomioiden Fortumin päivitetty velkaantumiseen liittyvä tavoite (Nettovelka/EBITDA 2,5). Koska ylisuuri kassa (miljardin ylittävä osuus) investoidaan tässä skenaariossa kokonaan eikä velkoja lyhennetä, jää korollisen vieraan pääoman suuruudeksi nykyinen 6,8 miljardia. Kun tästä vähennetään jäljelle jäävä miljardin kassa, saadaan uudeksi nettovelaksi 5,8 miljardia. Investoinnin jälkeen Fortumin tulisi siis kyetä tekemään 2,3 miljardin käyttökatetta, jotta yhtiö ei olisi tavoitteisiinsa nähden ylivelkaantunut. Lisäämällä edellä määritettyyn uuteen liikevoittoon (2,0 miljardia) normaalit poistot (400 mEUR), saamme uudeksi käyttökatteeksi 2,4 miljardia. Skenaariomme on tässä suhteessa siis täysin mahdollinen.

Normaalisti yritysten tulevaisuuden mahdollisuudet, joiden toteutumisen todennäköisyys on korkea, hinnoitellaan nykyhetken pörssikurssiin, mutta Fortumin kohdalla osakkeen hinta pörssissä kuvastaa ainoastaan nykyisen liiketoiminnan ja nettokassan arvoa. Voidaan myös ajatella, että sijoittajat pitävät uusien tuottavien investointimahdollisuuksien ja kassan ”tuhlaamisen” todennäköisyyksiä yhtä suurina. Siksi osakekurssi on nykyisellä tasollaan. Itse kuitenkin uskon, että johto kykenee jatkossakin luomaan investoinneilla lisäarvoa, jolloin pääoman tuotot vähintäänkin ylittävät pääomakustannuksen. Siksi uskon, että Fortumin oikea arvo kasvaa tulevaisuudessa ja osakekurssi nousee sen myötä.

 

Kokonaisarvopotentiaali

Katsotaan vielä lopuksi millaiseksi Fortumin arvopotentiaali kokonaisuudessaan muodostuu. Keskiarvoon palautuvan sähkönhinnan (kannattavuuspotentiaalin) ja investointien (tasepotentiaalin) yhteisvaikutuksen myötä Fortumin liikevoitto kohoaa 2,2 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa 13,6 EV/EBIT-kertoimella 30,2 miljardin euron suuruista liiketoiminnan arvoa.

 

Fortumin liiketoiminnan arvopotentiaali yhteensä

Taulukko 5. Fortumin liiketoiminnan arvopotentiaali yhteensä.

 

Osakkeen potentiaalinen arvo

Osakesijoittajan kannalta oleellinen kysymys tässä kohtaa on tietysti se, mitä potentiaalisen skenaarion mukainen liiketoiminnan arvo tarkoittaa osakkeen arvona? Kun liiketoiminnan arvosta (30,2 miljardia) vähennetään nettovelka 5,8 miljardia (jonka edellä arvioimme Fortumin optimaaliseksi velkamääräksi investoinnin jälkeen) ja näin saatu oman pääoman arvo (24,4 miljardia) jaetaan osakemäärällä (888,4 milj. kpl), saamme osakkeen arvoksi 27,5 EUR (osakekurssi tällä hetkellä noin 16 EUR). Kuten todettu, tämä kuvaa ihannetilannetta, jossa Fortum on onnistunut investoimaan lähes koko nykyisen kassansa. En siis väitä, että näin tulee tapahtumaan, vaan haluan ainoastaan tuoda esille sen valtavan potentiaalin mikä yhtiöön tällä hetkellä liittyy. Investointien suuruudesta ja tuottoasteista sitten lopulta riippuu kuinka lähelle maksimipotentiaalia osakkeen arvo kohoaa. Potentiaalisen arvon ero nykyiseen osakekurssiin on kuitenkin sen verran merkittävä, että vähän maltillisemmillakin investoinneilla kurssinousu on selviö.

Liiketoiminnan arvo on yllä määritetty Fortumin nykyisen EV/EBIT-kertoimen (13,6) avulla. Koska Fortum on alansa, ellei paras, niin vähintään yksi parhaista yhtiöistä (monellakin mittarilla mitattuna), sille voidaan hyväksyä vähän toimialan keskiarvoa korkeampi arvostus. Jos kuitenkin uskotaan arvostuksen putoavan toimialan keskiarvoon (EV/EBIT 11,5), liiketoiminnan arvoksi muodostuu 25,5 miljardia ja osakkeen arvoksi 22,2 EUR. Osakkeen arvonnousupotentiaali on edelleen selkeä, vaikkakin se on alkuperäistä arviota huomattavasti pienempi. Tässä kuitenkin jo spekuloimme arvostustason muutoksella, mikä ei ole oikea lähestymistapa laskea yhtiön todellista piilevää potentiaalia. Arvostustasohan voi laskea tai nousta koska tahansa ilman Fortumin nykyisen kaltaista ”erikoistilannettakin”. Tämä kuitenkin osoituksena siitä, että arvostuksella olisi varaa laskea nykyisestä alan keskiarvoon ilman, että se ”söisi” täysin Fortumin arvopotentiaalin.

Fortumin osakkeessa piilevä potentiaali näkyy hyvin myös alla olevasta kuvasta 1. Kuvaan on piirretty osakekurssin muutoksen (yksinkertaisuuden vuoksi aina vain vuoden lopun päätöskurssia käyttämällä) sekä osakkeen ”oikean arvon” (fair value) kehitys. Tämä fair value on laskettu osakkeen keskimääräisen (2007-2014) P/B-luvun (1,9) ja kunkin vuoden lopun oman pääoman tasearvon tulona. P/B-luvun keskiarvoa käyttämällä saamme selville ”normaalin” arvostustason, jolloin yli- ja alilyönnit eliminoituvat pois. Kun tämä taseen normaalin pörssiarvostuksen mittari kerrotaan kunkin vuoden tasearvolla, saamme selville osakkeen ”oikean arvon” kehityksen. On tietysti sanomattakin selvää, että tällainen hyvin yksinkertainen lähestymistapa osakkeen arvonmääritykseen tarjoaa vain suuntaa antavia vastauksia ja vain merkittäviin yli- tai aliarvostuksiin kannattaa reagoida. Fortumin kohdalla reagointiin todellakin näyttää olevan syytä. Kuvasta 1 nähdään nimittäin mielenkiintoinen ilmiö: Fortumin arvo on vuosien saatossa noussut, mutta hinta (osakekurssi) on laskenut. Pidemmällä aikavälillä tällainen trendi ei tietenkään voi jatkua, vaan arvon ja hinnan pitää kulkea käsi kädessä.

 

Fortumin osakekurssi ja fair value

Kuva 1. Fortumin osakekurssi ja fair value.

 

Osto-ohjelma käynnistetty

Fortum on tällä hetkellä kolmanneksi suurin suora osakesijoitukseni ja sen paino on noin 5 % kokonaisvarallisuudessani. Pyrin pitämään yksittäisten osakkeiden painot alle 10 prosentissa, vaikka tämä ei mikään kiveen hakattu sääntö olekaan (en siis koskaan myy tasapainotusmielessä, vaan ostan muita osakkeita ajan kuluessa lisää). Näin ollen Fortumin painon kasvattaminen on hyvin mahdollista ja nykyisenkaltainen ”erikoistilanne” tarjoaa tähän otollisen tilaisuuden. Kuten pidempiaikaiset lukijani tietävät, käytän haluamani position hankkimiseen aina osto-ohjelmia eli jaan kurssin laskiessa ostot pienempiin eriin. Tällä varmistan alhaisen keskihankintahinnan kokonaissijoitukselle.

Aloitin nyt käynnissä olevan osto-ohjelman 20.7. osakekurssin laskiessa alle 16 euron (hinnaksi muodostui lopulta 15,95 EUR). Kurssin edelleen laskiessa ilman oleellista uutta yhtiötä koskevaa tietoa tulen tekemään seuraavan oston 15 EUR tasolta. Jatkan ostoja euron välein myös tästä eteenpäin, jos tähän tarjoutuu mahdollisuus, mutta pidän tätä skenaariota hyvin epätodennäköisenä. Arvioin osakkeen ”rock bottomia” yleensä P/B-luvun avulla. Ostohinnallani P/B-luku on 0,9 ja 15 EUR kurssilla P/B olisi enää vaivaiset 0,8, mikä tarkoittaisi normaalitilanteessa 12 % tuottoa tekevään yhtiöön sijoittavalle peräti 15 % (12%/0,8) tuottoa. Ostohinnallanikin tulostuotto on yli 13 % (12%/0,9). Tästä syystä en näe osakkeessa enää kovin paljoa laskuvaraa. Olen siis valmis täydentämään haluamani suuruisen position yhtiössä nykyiselläkin osakkeen hinnalla (noin 16 EUR) ellei osake jatka laskuaan muutaman kuukauden säteellä.

R.W.

 

__________

Kirjoittaja omistaa Fortumin osakkeita.

Sijoitusneuvonta on luvanvaraista toimintaa. Tässä blogissa esitetyt ajatukset eivät ole sijoitusneuvoja. Kukaan ei voi antaa oikeita neuvoja tuntematta sijoittajan taloudellista tilannetta, sijoitushorisonttia, riskinsietokykyä tai muita hänen sijoitussuunnitelmansa yksityiskohtia. Pelkästään blogin välityksellä ei ole myöskään mahdollista käsitellä sijoituskohteita sillä tarkkuudella kuin jokaisen sijoittajan tulisi tehdä ennen sijoituspäätöksen tekoa.

Kuvalähde: ereleases.com

Etkö ole vielä Nordnetin asiakas? Tule asiakkaaksi tästä.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Tilaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaat tarjoukset ja tuoreet uutiset sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.

Tilaa
Tilaa uutiskirje.
Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa
Tilaa uutiskirje.

Uutiskirjeen tilaajana saat parhaimmat tarjoukset, tuoreimmat uutiset ja kutsut tapahtumiin sähköpostiisi 2–3 kertaa kuussa.
Jos haluat tietää lisää siitä, miten Nordnet käsittelee henkilötietojasi, klikkaa tästä.
Tilaa
close-link
Haluatko olla mukana testaamassa uuden palvelumme Beta-versiota? Ilmoittaudu testaajaksi tästä:
Ilmoittaudu testaajaksi

Huomioi, että antamasi sähköpostiosoitteen tulee olla sama, jonka olet rekisteröinyt nordnet.fi -palvelun kohdassa Salkku > Asetukset > Yhteystietoni.